Privacy Statement

Dit privacy statement bevat informatie over privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Diamonds Amsterdam Baseball Academy.

Diamonds Amsterdam Baseball Academy verwerkt persoonsgegevens. We willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Diamonds Amsterdam Baseball Academy.

Privacywetgeving (GDPR/AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Diamonds Amsterdam Baseball Academy.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Diamonds Amsterdam Baseball Academy persoonsgegevens?

Diamonds Amsterdam Baseball Academy verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
– Leden
– Oud-leden
– Vrijwilligers
– Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Diamonds Amsterdam Baseball Academy verwerkt persoonsgegevens in Sportlink, de administratieve applicatie waar de KNBSB mee werkt. De verwerking van deze gegevens wordt bij Diamonds Amsterdam Baseball Academy gedaan door de ledenadministratie en bestuursleden. Via de KNBSB app, kan je zelf ook een deel van deze gegevens beheren. Naast Diamonds Amsterdam Baseball Academy hebben de organisaties Sportlink en de KNBSB toegang tot deze gegevens.

Waarvoor verwerkt Diamonds Amsterdam Baseball Academy persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van Diamonds Amsterdam Baseball Academy, aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van Diamonds Amsterdam Baseball Academy bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een activiteit.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, teamcommunicatie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Diamonds Amsterdam Baseball Academy ook gevoelige persoonsgegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras?

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een aantekening rondom een Verklaring Omtrent Gedrag.

Diamonds Amsterdam Baseball Academy controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet (bewust) worden geregistreerd.

Hoe gaat Diamonds Amsterdam Baseball Academy met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in de KNBSB app kun je de gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap terugvinden en bewerken.

Binnen een team, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor Diamonds Amsterdam Baseball Academy met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Diamonds Amsterdam Baseball Academy gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Diamonds Amsterdam Baseball Academy van mij verwerkt?

Door in te loggen in de KNBSB app kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie terug vinden en bewerken. Je kunt bij de ledenadministratie opvragen welke persoonsgegevens van jou Diamonds Amsterdam Baseball Academy verder allemaal verwerkt.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Diamonds Amsterdam Baseball Academy kun je terecht bij de ledenadministratie. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met het bestuur.

OPT-OUT

Diamonds Amsterdam Baseball Academy heeft het recht om je (automatische) serviceberichten te kunnen sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit, herinnering voor een vrijwilligerstaak, factuur of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Diamonds Amsterdam Baseball Academy beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede organisatie van de vereniging.

Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT af te melden. Indien je geen prijs stelt op deze berichten, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit aan de ledenadministratie doorgeven.

Wijzigingen privacy beleid

Diamonds Amsterdam Baseball Academy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om ook het privacy beleid voor het gebruik van de KNBSB app te raadplegen. Je kunt dit raadplegen op de website van Sportlink via www.sportlink.nl.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@diamondsbaseball.nl.

Een uitgebreide puntsgewijze beschrijving van de privacy-regels die Diamonds Amsterdam Baseball Academy hanteert, is hier te lezen.