Privacy Reglement

PRIVACY REGLEMENT HONKBALVERENIGING DIAMONDS AMSTERDAM

Honkbalvereniging Diamonds Amsterdam ingeschreven onder KvK nummer 34270054 (hierna: de Club),  respecteert de privacy van haar leden, de ouders/verzorgers van haar leden, haar vrijwilligers, haar sponsors en van alle bezoekers van de website www.diamondsbaseball.nl (hierna: de Website) en/of de website https://nl-nl.facebook.com/diamondsamsterdam/ (hierna: Facebook) (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). Honkbalvereniging Diamonds Amsterdam traint op de velden van Honkbalvereniging Amsterdam Pirates, Herman Bonpad 5, 1067 SN Amsterdam.

De Club draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege De Club en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers, sponsors en Bezoekers van de Website en/of Facebook.

1.2 Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar De Club verwijst op haar Website en/of Facebook en/of Twitter en in haar mailingen. De Club adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

 

Artikel 2 Identiteit van de Club

2.1 De Club respecteert de privacy van haar leden, de ouders/verzorgers van haar leden, haar vrijwilligers, haar sponsors en van alle Bezoekers. De Club draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

2.2 In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege De Club.

2.3 De Club is gevestigd in Amsterdam. De club traint op de velden van Honkbalvereniging Amsterdam Pirates, Herman Bonpad 5, 1067 SN Amsterdam. De club is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 34270054. De Club is bereikbaar via het e-mailadres info@diamondsbaseball.nl.

2.4 Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

 

Artikel 3 Welke persoonsgegevens verzamelt De Club?

3.1 Bij het lid worden van de Club wordt het nieuwe lid om persoonsgegevens gevraagd, zoals naam, (e-mail)adres, geboortedatum, telefoonnummer, team/club historie, spelerspositie en hun voorkeur werp- en slagzijde.

3.2 Bij het lid worden van de Club worden de ouders/verzorgers van het nieuwe lid om persoonsgegevens gevraagd, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

3.3 Van mensen die als vrijwilliger bij de Club zijn betrokken, worden persoonsgegevens gevraagd, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en een Verklaring van Goed Gedrag.

3.4 Tijdens het innen van de contributie die is verschuldigd voor het lidmaatschap van de Club, worden door de Club persoonsgegevens van leden en/of ouders/verzorgers van leden verwerkt, zoals naam en bankrekeningnummer.

3.5 Tijdens het verwerken van financiële transacties met derden (bv. leveranciers, sponsors, etc.), kunnen door de Club persoonsgegevens worden verwerkt, zoals naam en bankrekeningnummer.

3.6 Gedurende trainingen en wedstrijden kunnen door de Club persoonsgegevens worden verwerkt zoals rapportages door trainers en coaches en prestatiemetingen.

3.7 Bij de inschrijving van kandidaten voor deelname aan door de Club namens of in samenwerking met de KNBSB georganiseerde evenementen, zoals het “Future Stars” programma en de “Wintertraining”, worden door de Club dezelfde persoonsgegevens verwerkt als vermeld onder artikelen 3.1, 3.2 en 3.4.

3.8 Tijdens wedstrijden en trainingen waaraan de Club deelneemt, kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door De Club of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van de wedstrijd of de training, al dan niet door cameratoezicht.

 

Artikel 4 Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1 De Club gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met leden en/of ouders/verzorgers van leden en/of vrijwilligers en/of sponsors  sluit in het kader van de activiteiten van de Club en/of de Website en/of Facebook en/of Twitter, zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

4.2 De Club kan daarbij persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van:

  1. het kunnen aan- en afmelden van leden bij de KNBSB en NOC/NSF;
  2. de inning van de voor het lidmaatschap van de Club verschuldigde contributie;
  3. het informeren van leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers en sponsors t.a.v. activiteiten zoals trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten;
  4. de promotie en organisatie van door de Club georganiseerde evenementen namens of in samenwerking met de KNBSB, zoals het Future Stars programma en Wintertrainingen;
  5. het informeren van Bezoekers over de activiteiten van de Club;
  6. het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contactuele relatie met haar (potentiële) leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers en sponsors, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  7. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
  8. het kwantificeren van de ontwikkeling van een speler.

4.3 De Club of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens trainingen en/of wedstrijden en/of bijeenkomsten. Deze opnamen kan De Club gebruiken op de Website en/of Facebook. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan De Club gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

4.4 De Bezoeker kan zich via de Website abonneren op de nieuwsbrief van de Club. Indien de ontvanger geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

4.5 Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door of namens de Club ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

4.6 De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

 

Artikel 5 Surfgegevens en klikgedrag

5.1 Surfgegevens die de Club verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

 

Artikel 6 Cookies en Google Analytics

6.1 De Club behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

6.2 De Club maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP-adres, aan Google verstrekt.

6.3 Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. De Club heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

 

 

Artikel 7 Sociale Netwerken

7.1 Op de Website van de Club staan knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waaronder Twitter en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft De Club geen invloed.

7.2 De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

 

 

Artikel 8 Beeld- en/of Geluidsopnamen

8.1 De Club of een mediapartner kan ter promotie en/of registratie van een training, wedstrijd en/of bijeenkomst beeld- en/of geluidsopnamen maken van de bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van de Club en/of mediapartner(s), zonder dat De Club of mediapartners een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

 

 

Artikel 9 Cameratoezicht

9.1 Ten behoeve van de veiligheid van de bezoekers van trainingen, wedstrijden en/of bijeenkomsten en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt mogelijk cameratoezicht plaats.

9.2 De bezoeker wordt bij het betreden van het terrein de training, wedstrijd en/of bijeenkomst gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht.

9.3 Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

 

 

Artikel 10 Bewaartermijn

10.1 De Club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

 

 

Artikel 11 Inzage, correctie en verzet

11.1 De leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers, sponsors en Bezoekers dienen ervoor te zorgen dat De Club over de juiste persoonsgegevens beschikt. Leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers, sponsors en Bezoekers kunnen bij de Club via het e-mailadres info@diamondsbaseball.nl schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door De Club, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door een lid, ouders/verzorgers van een lid, vrijwilliger, sponsor en/of Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

11.2 Via het e-mailadres info@diamondsbaseball.nl kan een lid, de ouders/verzorgers van een lid, een vrijwilliger, een sponsors en/of een Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

11.3 Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan De Club of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Artikel 12 Delen en doorgifte van gegevens

12.1 De Club is bevoegd om de gegevens van een lid, ouder/verzorger van een lid, vrijwilliger, sponsor en/of Bezoeker te delen met aan De Club gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die De Club inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of registratie van trainingen, wedstrijden en/of bijeenkomsten.

12.2 De Club kan zonder specifieke toestemming van een lid, ouder/verzorger van een lid, vrijwilliger, sponsor en/of Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op De Club rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

12.3 Omdat De Club bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van De Club producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers, sponsors en/of Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan De Club die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. De Club heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

 

 

Artikel 13 Beveiligen

13.1 De Club neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

13.2 Mocht het lid, de ouders/verzorgers van het lid, de vrijwilliger, de sponsor of de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als het lid, de ouders/verzorgers van het lid, de vrijwilliger, de sponsor of de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door De Club verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met info@diamondsbaseball.nl.

 

 

Artikel 14 Wijzigingen

14.1 De Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het lid, de ouders/verzorgers van het lid, de vrijwilliger, de sponsor of de Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat de actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal De Club het lid, de ouders/verzorgers van het lid, de vrijwilliger, de sponsor of de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een persoonlijk gerichte e-mail.

14.2 Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan info@diamondsbaseball.nl.